Εικόνα 5: Εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης (14εκ.
EPS WLG035) σε συγκρότημα κατοικιών (κατασκευή 1973),
Unteföhring/ München.