Εικόνα 3: Μερίδιο Τελικής κατανάλωσης Ενέργειας ανά
τομέα (1990, 2006). Πηγή: Το ελληνικό ενεργειακό σύστημα,
Υπουργείο Ανάπτυξης Φεβρουάριος 2009.