Εικόνα 2: Τελική κατανάλωση Ενέργειας ανά καύσιμο
(1990, 2006), Πηγή: Το ελληνικό ενεργειακό σύστημα,
Υπουργείο Ανάπτυξης Φεβρουάριος 2009.